foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

Inowrocław °C
  20.08.2019 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Ogłoszenie o naborze do służby w PSP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

 • liczba wolnych stanowisk 3
 • nazwa stanowisk: stażysta docelowo: stanowisko etatowe – starszy ratownik, starszy ratownik kierowca
 • miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1, Nr 2 Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu
 • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24 godziny
 • planowany termin przyjęcia do służby – IV kwartał 2017,I kwartał 2018 roku

Niezbędne wymagania

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ) służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 2. życiorys,
 3. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 5. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 6. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie
  z przepisami o ochronie danych osobowych*,
 7. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych*,
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe*,
 9. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych*.

* WZÓR OŚWIADCZENIA

* ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Dokumenty wymienione powyżej w pkt 1, 2 oraz składane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

System punktowy

Aby umożliwić podjęcie służby w PSP kandydatom przeprowadzone będzie postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji za posiadane uprawnienia, m.in.:

 1. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy – 15 punktów,
 2. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów,
 3. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka – 20 punktów,
 4. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. technik pożarnictwa – 25 punktów,
 5. wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. inżynier pożarnictwa – 30 punktów,
 6. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP – 10 punktów,
 7. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP + RT – 15 punktów,
 8. wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP + RT + RW – 20 punktów
 9. wyszkolenie podstawowe strażaka OSP (nowy kurs) +KPP – 20 punktów;
 10. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów,
 11. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.) – 15 punktów,
 12. prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów,
 13. prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów,
 14. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

 • SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,
 • KP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,
 • RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

 • Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-9 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu
 • Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 6-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 10-11. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

I) Weryfikacja kompletności

i spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz dokonanie oceny złożonych dokumentów zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności wynikającym z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

Stwierdzone przez komisję kwalifikacyjną niespełnienie przez kandydata dostarczenia wymaganych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu kandydata na ww. dokumentach jest równoznaczne z wykluczeniem z dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

II) Test sprawności fizycznej

Składający się z próby wydolnościowej i prób sprawnościowych przeprowadzony zgodnie
z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia i na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzenia okresowych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zm.).

 

 

Zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą „Harvard step-up test”

Badany w ciągu 5 minut (mężczyzna) lub 4 minut (kobieta) wchodzi na stopień o wysokości 40 cm (mężczyzna) lub 30 cm (kobieta) w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście
w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna prze 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik wydolności FI stanowi iloczyn pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.

 

 

 

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest osiągnięcie wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.

Próba sprawnościowa (dla kobiet i mężczyzn):

 1. podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej) – ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane

i pozostaje w bezruchu i wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję; oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń; podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

 1. bieg na 50 m i 1000 m – ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu; na sygnał „startera” rozpoczyna bieg; czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety; falstart powoduje powtórzenie startu.

Warunkiem zaliczenia próby sprawnościowej jest uzyskanie:

dla mężczyzn:

 • podciąganie się na drążku – 12 powtórzeń,
 • bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
 • bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

dla kobiet:

 • podciąganie na drążku – 8 powtórzeń,
 • bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
 • bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund.

W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną, co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

III) Test wiedzy

składający się z 20 pytań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej
i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

 1. Test trwa 25 minut.
 2. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się
  1 punkt. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.
 3. Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydat do służby otrzymuje arkusz z pytaniami testowymi, na którym zaznacza odpowiedzi.
 1. Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają
  z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:
 • korzysta z pomocy innych osób;
 • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych;
 • zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego
w przypadku uzyskania, co najmniej 11 punktów.

IV) Sprawdzian z pływania

który uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. W przypadku przekroczenia czasu, kandydata nie dopuszcza się do dalszego etapu naboru.

V) Rozmowa kwalifikacyjna

przed komisją kwalifikacyjną. Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez członków komisji, ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania wynosi 50 pkt. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.

Podczas rozmowy oceniane będą:

 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy.

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2-4 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

VI) Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

który uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75º i zszedł z niej.

VII) Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej

do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej następuje najpierw przez Poradnię Psychologiczną MSW w Bydgoszczy. Po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych, kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie, które przeprowadza Kujawsko – Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska MSW w Bydgoszczy. Komisja ta wydaje orzeczenie o przydatności kandydata do służby.

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu, ul. Poznańska 133

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji

Strona internetowa Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu

Termin składania dokumentów upływa

dnia 25 lipca 2017r.

Inne informacje:

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu o przyjęcie do służby adres e-mail.
 • Informacja o terminach, miejscu oraz sposobie przeprowadzania kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczana będzie na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu, co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.
 • Po każdym etapie postępowania wyłącznie na stronie internetowej www.kppsp.inowroclaw.pl zamieszczana będzie lista numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Nieobecność kandydata, jak również niezaliczenie jakiegokolwiek etapu postępowania kwalifikacyjnego wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Złożone dokumenty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru, będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu
  i możliwe do odbioru, przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.