foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  19.07.2019 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Administracja i zarządzanie nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Administracja i zarządzanie nieruchomościami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie zarządców i administratorów oraz instytucji zajmujących się budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu i Mistrzem Kominiarskim

Celem spotkania było przypomnienie i omówienie obowiązków w obszarze bezpieczeństwa pożarowego spoczywających na osobach i instytucjach zajmujących się administrowaniem w budynkach mieszkalnych oraz propagowanie akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Gości powitał prowadzący spotkanie z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. Tomasz Kruczyński, a w tematykę wprowadzili funkcjonariusze służby kontrolno-rozpoznawczej w tutejszej komendzie.

Podczas spotkania poruszono problematykę obejmującą utrzymanie obiektów mieszkalnych wielorodzinnych pod kątem ochrony przeciwpożarowej, naruszania bezpieczeństwa pożarowego oraz podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w kontekście obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych. Wskazano na najczęstsze przyczyny powstawania pożarów oraz innych zagrożeń w budynkach mieszkalnych, a także zwrócono uwagę na poważne zagrożenie jakim jest tlenek węgla. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w przypomniał o częstotliwości kontroli stanu technicznego budynków oraz instalacji użytkowych w budynkach. Z praktycznego punktu widzenia Mistrz Kominiarski szczegółowo odniósł się do zagrożeń, jakie mogą wystąpić w przypadku nie prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń grzewczych oraz przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Ponadto zwrócono uwagę na zapewnienie właściwych dojazdów pożarowych do budynków oraz na zapewnienie skutecznego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Podsumowując spotkanie st. bryg. Tomasz Kruczyński zachęcił zarządców i administratorów budynków do inspirowania mieszkańców do wyposażania swoich mieszkań w czujki tlenku węgła podkreślając, że ta jednorazowa inwestycja pozwoli skutecznie ochronić najbliższych przed tym poważnym zagrożeniem.

 


 

opracował

kpt. Jarosław Skotnicki

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.