foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  22.04.2018 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Zaświadczenia

INFORMACJE NA TEMAT WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ ZE ZDARZEŃ, W KTÓRYCH BRAŁY UDZIAŁ JEDNOSTKI STRAŻY POŻARNEJ

 

 

W celu wydania zaświadczenia dot. działań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego należy złożyć wniosek do Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu codziennie od pn. do pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

 

do pobrania: WNIOSEK ZAŚWIADCZENIE

 

 

Wniosek należy składać osobiście co skróci czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto UM  Inowrocław nr konta 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021 lub osobiście w kasie UM nie później niż 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1)  pod  warunkiem  wzajemności,  państwa  obce,  ich  przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje  oraz  ich  oddziały i przedstawicielstwa,  korzystające  na  podstawie ustaw,  umów  lub  powszechnie  uznanych  zwyczajów  międzynarodowych z przywilejów  i immunitetów,  a także  członków  ich  personelu  i inne osoby zrównane z nimi,  jeżeli  nie  są  one  obywatelami  polskimi i nie  mają  miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  jednostki budżetowe;

3)  jednostki samorządu terytorialnego;

4)  organizacje  pożytku  publicznego,  jeżeli  dokonują  zgłoszenia  lub  składają wniosek  o dokonanie  czynności  urzędowej  albo  wniosek  o wydanie zaświadczenia  lub  zezwolenia  –  wyłącznie  w związku  z nieodpłatną działalnością  pożytku  publicznego  w rozumieniu przepisów  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5)  osoby,  które  dokonując  zgłoszenia  lub  składając  wniosek  o dokonanie czynności  urzędowej  albo  wniosek o wydanie  zaświadczenia  lub  zezwolenia (pozwolenia,  koncesji)  albo  składając  dokument  stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury  albo  jego  odpis,  wypis  lub  kopię  przedstawią zaświadczenie  o korzystaniu  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  z powodu ubóstwa;

6)  osoby  fizyczne  prowadzące  czynną  ochronę  gatunkową  oraz  osoby  fizyczne, których  gospodarstwo  rolne,  leśne  lub  rybackie  narażone  jest  na  szkody wyrządzane  przez  gatunki  zwierząt  chronionych  nieobjęte  odszkodowaniem Skarbu  Państwa –  wyłącznie  w zakresie  przedmiotów  opłaty  skarbowej związanych z ochroną przyrody.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

 

opracował: kpt. Andrzej Świątkowski