foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  19.01.2021 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Zaświadczenia

INFORMACJE NA TEMAT WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ ZE ZDARZEŃ, W KTÓRYCH BRAŁY UDZIAŁ JEDNOSTKI STRAŻY POŻARNEJ

 

 

W celu wydania zaświadczenia dot. działań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego należy złożyć wniosek do Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu codziennie od pn. do pt. w godz. 7.30 – 15.30

 

 

do pobrania: WNIOSEK ZAŚWIADCZENIE

 

 

Wniosek należy składać osobiście co skróci czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto UM  Inowrocław nr konta 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021 lub osobiście w kasie UM nie później niż 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1)  pod  warunkiem  wzajemności,  państwa  obce,  ich  przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje  oraz  ich  oddziały i przedstawicielstwa,  korzystające  na  podstawie ustaw,  umów  lub  powszechnie  uznanych  zwyczajów  międzynarodowych z przywilejów  i immunitetów,  a także  członków  ich  personelu  i inne osoby zrównane z nimi,  jeżeli  nie  są  one  obywatelami  polskimi i nie  mają  miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  jednostki budżetowe;

3)  jednostki samorządu terytorialnego;

4)  organizacje  pożytku  publicznego,  jeżeli  dokonują  zgłoszenia  lub  składają wniosek  o dokonanie  czynności  urzędowej  albo  wniosek  o wydanie zaświadczenia  lub  zezwolenia  –  wyłącznie  w związku  z nieodpłatną działalnością  pożytku  publicznego  w rozumieniu przepisów  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5)  osoby,  które  dokonując  zgłoszenia  lub  składając  wniosek  o dokonanie czynności  urzędowej  albo  wniosek o wydanie  zaświadczenia  lub  zezwolenia (pozwolenia,  koncesji)  albo  składając  dokument  stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury  albo  jego  odpis,  wypis  lub  kopię  przedstawią zaświadczenie  o korzystaniu  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  z powodu ubóstwa;

6)  osoby  fizyczne  prowadzące  czynną  ochronę  gatunkową  oraz  osoby  fizyczne, których  gospodarstwo  rolne,  leśne  lub  rybackie  narażone  jest  na  szkody wyrządzane  przez  gatunki  zwierząt  chronionych  nieobjęte  odszkodowaniem Skarbu  Państwa –  wyłącznie  w zakresie  przedmiotów  opłaty  skarbowej związanych z ochroną przyrody.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.)

 

opracował: kpt. Andrzej Świątkowski

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.