foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021

 

 

 

 

Inowrocław °C
  19.01.2021 Ferienhaus Ostsee

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Wypoczynek dzieci i młodzieży – wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

 

Bezpieczeństwo pożarowe wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze powiatu inowrocławskiego jest jednym z priorytetów działalności kontrolno-rozpoznawczej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Każdy organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne warunki wypoczynku. W szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w tym dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, jeżeli biorą one udział w tym wypoczynku.

W celu potwierdzenia, że obiekt lub teren na obszarze powiatu inowrocławskiego spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego wypoczynku, organizator wypoczynku występuje na piśmie do Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu o wydanie opinii potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wydanie tej opinii poprzedza przeprowadzenie w planowanym do wypoczynku obiekcie lub na terenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym operacyjnego rozpoznania danego obiektu lub terenu w zakresie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze poprzedza doręczenie kontrolowanemu – właścicielowi, lub zarządcy danego obiektu lub terenu, upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności, przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Zakres przedmiotowy czynności kontrolno-rozpoznawczych obejmuje kontrolę przestrzegania przez właściciela, zarządcę, bądź faktycznego użytkownika obiektu lub terenu, przepisów ochrony przeciwpożarowej określających wymagania ochrony przeciwpożarowej dla konkretnego obiektu lub terenu. Do podstawowych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
 • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie regulują przepisy:

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; zm.: Dz. U. 2017, poz. 2285);
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane przez upoważnionych do tego strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, wskazanych w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych. Czas trwania czynności kontrolno-rozpoznawczych, uwzględniający ich zakres, jest określony w upoważnieniu do ich przeprowadzenia. Czynności… są przeprowadzane w zgłaszanym obiekcie lub na zgłaszanym terenie. Polegają na przeprowadzeniu oględzin obiektu lub terenu oraz weryfikacji wymagań ochrony przeciwpożarowej danego obiektu lub terenu z ich dokumentacją projektową, w tym pozwoleniem na użytkowanie. Ponadto, na weryfikacji zgodności tych wymagań z prowadzonymi przez właściciela, zarządcę lub faktycznego użytkownika: książką obiektu budowlanego oraz załączonymi do niej protokołami okresowych przeglądów obiektu oraz związanych z nim instalacji. Siły i środki Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KP PSP w Inowrocławiu rozpoznają w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych w opiniowanym obiekcie lub na terenie. Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych są opisywane przez kontrolujących w protokole ustaleń z tych czynności, z czym zapoznaje się kontrolowanego.

Opinia Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu jest wydawana na podstawie ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole, z którym zapoznano kontrolowanego. Opinia ta zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie. Ponadto negatywna opinia w przedmiotowym zakresie stanowi dla tego organu podstawę do przeprowadzenia postępowania pokontrolnego w celu nakazania usunięcia stwierdzenia uchybień przepisom o ochronie przeciwpożarowej.

Uwaga! Ubiegając się o opinię o spełnianiu wymagań bezpieczeństwa pożarowego przez obiekt lub teren przeznaczone do wypoczynku, należy uwzględnić opisane wyżej terminy przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz wydania opinii, uwzględniając terminy wymagane przez kuratora oświaty na zgłoszenie wypoczynku.

Informacji w zakresie procedury opiniowania wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze powiatu inowrocławskiego udzielą strażacy służby kontrolno-rozpoznawczej, w godzinach urzędowania: poniedziałek-piątek, 7:30-15:30, 52-357-50-21 wew. 231.

Uwaga! Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla danego obiektu lub terenu powinny być określone w ich dokumentacji projektowej.

Podstawy prawne, odpowiednio:

 • 92a – 92n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361);
 • 3 – 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
 • 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321, 1567, z 2018 r. poz. 106, 138);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Opisane wymagania i informacje należy stosować uwzględniając całą ich treść.

 

Opracował: st. kpt. mgr Artur Kiestrzyn.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul Poznańska 133, tel. 357 50 21)
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl )
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.