foto1
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1
foto1
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2
foto1
Ćwiczenia
foto1
Akcje
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
tel. (52) 3575021
Inowrocław °C
  22.05.2018 Ferienhaus Ostsee

 

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Wypoczynek dzieci i młodzieży – wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

 

Bezpieczeństwo pożarowe wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze powiatu inowrocławskiego jest jednym z priorytetów działalności kontrolno-rozpoznawczej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Każdy organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne warunki wypoczynku. W szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w tym dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, jeżeli biorą one udział w tym wypoczynku.

W celu potwierdzenia, że obiekt lub teren na obszarze powiatu inowrocławskiego spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego wypoczynku, organizator wypoczynku występuje na piśmie do Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu o wydanie opinii potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wydanie tej opinii poprzedza przeprowadzenie w planowanym do wypoczynku obiekcie lub na terenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, w tym operacyjnego rozpoznania danego obiektu lub terenu w zakresie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze poprzedza doręczenie kontrolowanemu – właścicielowi, lub zarządcy danego obiektu lub terenu, upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności, przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Zakres przedmiotowy czynności kontrolno-rozpoznawczych obejmuje kontrolę przestrzegania przez właściciela, zarządcę, bądź faktycznego użytkownika obiektu lub terenu, przepisów ochrony przeciwpożarowej określających wymagania ochrony przeciwpożarowej dla konkretnego obiektu lub terenu. Do podstawowych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
 • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szczegółowe wymagania w powyższym zakresie regulują przepisy:

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; zm.: Dz. U. 2017, poz. 2285);
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane przez upoważnionych do tego strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, wskazanych w upoważnieniu do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych. Czas trwania czynności kontrolno-rozpoznawczych, uwzględniający ich zakres, jest określony w upoważnieniu do ich przeprowadzenia. Czynności… są przeprowadzane w zgłaszanym obiekcie lub na zgłaszanym terenie. Polegają na przeprowadzeniu oględzin obiektu lub terenu oraz weryfikacji wymagań ochrony przeciwpożarowej danego obiektu lub terenu z ich dokumentacją projektową, w tym pozwoleniem na użytkowanie. Ponadto, na weryfikacji zgodności tych wymagań z prowadzonymi przez właściciela, zarządcę lub faktycznego użytkownika: książką obiektu budowlanego oraz załączonymi do niej protokołami okresowych przeglądów obiektu oraz związanych z nim instalacji. Siły i środki Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KP PSP w Inowrocławiu rozpoznają w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych w opiniowanym obiekcie lub na terenie. Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych są opisywane przez kontrolujących w protokole ustaleń z tych czynności, z czym zapoznaje się kontrolowanego.

Opinia Komendanta Powiatowego PSP w Inowrocławiu jest wydawana na podstawie ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych opisanych w protokole, z którym zapoznano kontrolowanego. Opinia ta zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie. Ponadto negatywna opinia w przedmiotowym zakresie stanowi dla tego organu podstawę do przeprowadzenia postępowania pokontrolnego w celu nakazania usunięcia stwierdzenia uchybień przepisom o ochronie przeciwpożarowej.

Uwaga! Ubiegając się o opinię o spełnianiu wymagań bezpieczeństwa pożarowego przez obiekt lub teren przeznaczone do wypoczynku, należy uwzględnić opisane wyżej terminy przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz wydania opinii, uwzględniając terminy wymagane przez kuratora oświaty na zgłoszenie wypoczynku.

Informacji w zakresie procedury opiniowania wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze powiatu inowrocławskiego udzielą strażacy służby kontrolno-rozpoznawczej, w godzinach urzędowania: poniedziałek-piątek, 7:30-15:30, 52-357-50-21 wew. 231.

Uwaga! Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla danego obiektu lub terenu powinny być określone w ich dokumentacji projektowej.

Podstawy prawne, odpowiednio:

 • 92a – 92n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361);
 • 3 – 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620);
 • 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321, 1567, z 2018 r. poz. 106, 138);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Opisane wymagania i informacje należy stosować uwzględniając całą ich treść.

 

Opracował: st. kpt. mgr Artur Kiestrzyn.